Stocks-SBUX-Starbucks Corporation

SBUX Starbucks Corporation

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9/2023: Doanh thu của Starbucks Corporation increased tính đến 11.55% và có tổng là 35.98B. Thu nhập ròng increased tính đến 25.62% đến 4.12B. Tài sản ròng increased tính đến 8.17% đến -7.99B và EPS increased từ 2.83 đến 3.58.
SBUX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.41%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.73%
Biên Hoạt động
15.57%
Lợi nhuận trên Đầu tư
32.54%