Stocks-SDF.DE-K+S Aktiengesellschaft

SDF.DE K+S Aktiengesellschaft

12.431 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của K+S Aktiengesellschaft increased tính đến 76.67% và có tổng là 5.68B. Thu nhập ròng decreased tính đến 30.59% đến 1.51B. Tài sản ròng increased tính đến 26.85% đến 6.72B và EPS decreased từ 11.80 đến 7.88.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư