Stocks-SEQI.L-Sequoia Economic Infrastructure Income Fund

SEQI.L Sequoia Economic Infrastructure Income Fund

80.08 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Sequoia Economic Infrastructure Income Fund decreased tính đến 46.80% và có tổng là 80.81M. Thu nhập ròng decreased tính đến 128.62% đến -17.95M. Tài sản ròng decreased tính đến 8.96% đến 1.62B và EPS decreased từ 0.04 đến -0.01.
SEQI.L- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
94.81%
Biên Lợi nhuận Ròng
183.32%
Biên Hoạt động
66.41%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.88%