Stocks-SGO.PA-Compagnie de Saint-Gobain S.A.

SGO.PA Compagnie de Saint-Gobain S.A.

65.961 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Compagnie de Saint-Gobain S.A. increased tính đến 15.94% và có tổng là 51.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.63% đến 3.10B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư