Stocks-SGSN.ZU-SGS SA

SGSN.ZU SGS SA

82.02 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của SGS SA increased tính đến 3.70% và có tổng là 6.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.82% đến 630.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 36.52% đến 763.00M và EPS decreased từ 81.73 đến 78.71.
SGSN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
36.23%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.25%
Biên Hoạt động
14.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
14.12%