Stocks-SIG-Signet Jewelers LTD

SIG Signet Jewelers LTD

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/1/2023: Doanh thu của Signet Jewelers LTD increased tính đến 0.21% và có tổng là 7.84B. Thu nhập ròng decreased tính đến 51.07% đến 376.70M. Tài sản ròng increased tính đến 0.74% đến 2.23B và EPS decreased từ 12.22 đến 6.64.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư