Stocks-SIX2.DE-SIXT SE

SIX2.DE SIXT SE

94.55 -1.85 (-1.92%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của SIXT SE increased tính đến 34.34% và có tổng là 3.07B. Thu nhập ròng increased tính đến 23.17% đến 385.70M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư