Stocks-SK.PA-SEB SA

SK.PA SEB SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của SEB SA increased tính đến 0.58% và có tổng là 8.01B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
SK.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.70%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.04%
Biên Hoạt động
7.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.33%