Stocks-SLAB-Silicon Laboratories Inc.

SLAB Silicon Laboratories Inc.

172.95 2.11 (1.24%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Silicon Laboratories Inc. decreased tính đến 4.63% và có tổng là 257.33M. Thu nhập ròng increased tính đến 20.77% đến 25.36M. Tài sản ròng decreased tính đến 9.45% đến 1.41B và EPS increased từ 0.60 đến 0.76.
SLAB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
59.42%
Biên Lợi nhuận Ròng
-1.96%
Biên Hoạt động
11.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.42%