Stocks-SNDL-SNDL Inc

SNDL SNDL Inc

2.19 0.09 (4.29%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của SNDL Inc increased tính đến 1,121.98% và có tổng là 547.06M. Thu nhập ròng decreased tính đến 55.82% đến -286.08M. Tài sản ròng decreased tính đến 6.67% đến 979.86M và EPS decreased từ -0.10 đến -1.12.
SNDL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.84%
Biên Lợi nhuận Ròng
-200.68%
Biên Hoạt động
-9.62%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-69.33%