Stocks-SNEX-StoneX Group Inc

SNEX StoneX Group Inc

98.00 3.20 (3.38%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của StoneX Group Inc decreased tính đến 20.57% và có tổng là 13.01B. Thu nhập ròng increased tính đến 41.87% đến 74.20M. Tài sản ròng increased tính đến 9.95% đến 1.18B và EPS increased từ 2.49 đến 3.62.
SNEX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
2.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.27%
Biên Hoạt động
0.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.81%