Stocks-SNY-Sanofi-ADR

SNY Sanofi-ADR

54.55 0.28 (0.51%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Sanofi-ADR increased tính đến 1.25% và có tổng là 45.19B. Thu nhập ròng decreased tính đến 3.24% đến 7.18B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.06% đến 78.46B và EPS decreased từ N/A đến N/A.
SNY- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
62.86%
Biên Lợi nhuận Ròng
18.13%
Biên Hoạt động
22.55%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.84%