Stocks-SOL.US-Emeren Group Ltd-ADR

SOL.US Emeren Group Ltd-ADR

3.18 0.07 (2.09%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Emeren Group Ltd-ADR increased tính đến 256.35% và có tổng là 81.41M. Thu nhập ròng increased tính đến 306.31% đến 6.03M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.23 đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư