Stocks-SPCE-Virgin Galactic Holdings Inc

SPCE Virgin Galactic Holdings Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Virgin Galactic Holdings Inc decreased tính đến 29.77% và có tổng là 2.31M. Thu nhập ròng decreased tính đến 41.73% đến -500.15M. Tài sản ròng decreased tính đến 46.30% đến 480.22M và EPS decreased từ -1.43 đến -1.89.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư