Stocks-SPTN-SpartanNash Company

SPTN SpartanNash Company

22.45 1.11 (5.20%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 30/4/2023, doanh thu của SpartanNash Company increased tính đến 25.91% và có tổng là 2.91B. Thu nhập ròng increased tính đến 1,644.15% đến 11.34M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.86% đến 759.45M và EPS increased từ 0.02 đến 0.32.
SPTN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
15.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.49%
Biên Hoạt động
0.71%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.99%