Stocks-STVN-Stevanato Group S.p.A.

STVN Stevanato Group S.p.A.

29.24 0.26 (0.88%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Stevanato Group S.p.A. increased tính đến 3.64% và có tổng là 1.03B. Thu nhập ròng decreased tính đến 5.30% đến 150.29M. Tài sản ròng increased tính đến 11.05% đến 1.06B và EPS decreased từ 0.60 đến 0.57.
STVN- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
31.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.40%
Biên Hoạt động
17.50%
Lợi nhuận trên Đầu tư
11.13%