Stocks-STWD-Starwood Property Trust Inc

STWD Starwood Property Trust Inc

17.19 -0.27 (-1.55%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Starwood Property Trust Inc decreased tính đến 12.81% và có tổng là 352.24M. Thu nhập ròng decreased tính đến 23.41% đến 169.20M. Tài sản ròng increased tính đến 0.46% đến 7.20B và EPS increased từ 0.61 đến 2.74.
STWD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
83.49%
Biên Lợi nhuận Ròng
38.70%
Biên Hoạt động
67.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.77%