Stocks-STWD-Starwood Property Trust Inc

STWD Starwood Property Trust Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Starwood Property Trust Inc increased tính đến 62.96% và có tổng là 1.94B. Thu nhập ròng increased tính đến 118.09% đến 1.06B. Tài sản ròng increased tính đến 8.27% đến 7.20B và EPS increased từ 1.52 đến 2.28.
STWD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
88.28%
Biên Lợi nhuận Ròng
39.80%
Biên Hoạt động
60.65%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.78%