Stocks-SW.PA-Sodexo SA

SW.PA Sodexo SA

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/8/2023: Doanh thu của Sodexo SA increased tính đến 7.16% và có tổng là 22.64B. Thu nhập ròng decreased tính đến 19.32% đến 568.00M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 4.55B và EPS decreased từ N/A đến 5.38.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư