Stocks-SXT-Sensient Technologies Corp

SXT Sensient Technologies Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Sensient Technologies Corp increased tính đến 4.11% và có tổng là 1.44B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.65% đến 140.89M. Tài sản ròng increased tính đến 6.52% đến 999.60M và EPS increased từ 2.81 đến 3.34.
SXT- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.42%
Biên Lợi nhuận Ròng
8.21%
Biên Hoạt động
12.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.39%