Stocks-SYNA-Synaptics Inc.

SYNA Synaptics Inc.

105.20 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2023: Doanh thu của Synaptics Inc. decreased tính đến 22.11% và có tổng là 1.36B. Thu nhập ròng decreased tính đến 71.42% đến 73.60M. Tài sản ròng decreased tính đến 1.82% đến 1.24B và EPS decreased từ 6.33 đến 1.83.
SYNA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
46.82%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.71%
Biên Hoạt động
1.32%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.31%