Stocks-SYNT.L-Synthomer PLC

SYNT.L Synthomer PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Synthomer PLC increased tính đến 2.34% và có tổng là 2.38B. Thu nhập ròng decreased tính đến 112.33% đến -25.90M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến 1.03B và EPS decreased từ N/A đến -0.07.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư