Stocks-THRM-Gentherm Incorporated

THRM Gentherm Incorporated

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Gentherm Incorporated increased tính đến 15.15% và có tổng là 1.20B. Thu nhập ròng decreased tính đến 73.84% đến 24.44M. Tài sản ròng increased tính đến 2.82% đến 672.27M và EPS decreased từ 2.79 đến 0.73.
THRM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
22.43%
Biên Lợi nhuận Ròng
5.63%
Biên Hoạt động
5.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.96%