Stocks-TME-Tencent Music Entertainment Group-ADR

TME Tencent Music Entertainment Group-ADR

9.06 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Tencent Music Entertainment Group-ADR decreased tính đến 13.13% và có tổng là 4.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 14.37% đến 570.12M. Tài sản ròng decreased tính đến 11.78% đến 7.07B và EPS increased từ 0.28 đến 0.34.
TME- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
36.62%
Biên Lợi nhuận Ròng
13.14%
Biên Hoạt động
15.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.11%