Stocks-TMPL.L-Temple Bar Investment Trust PLC

TMPL.L Temple Bar Investment Trust PLC

227.16 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Temple Bar Investment Trust PLC giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
760.07M
Phạm vi trong ngày
225.66
-
228.16
Phạm vi 52 tuần
210.18
-
248.13
Khối lượng (3 tháng)
93.67K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
3.37
Doanh thu
239.15M
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
41
Rất thấp
Ngành 
Trung bình 47 
28
Môi trường
37
Xã hội
64
Quản trị