Stocks-TOM2.NV-TomTom BV

TOM2.NV TomTom BV

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của TomTom BV increased tính đến 9.03% và có tổng là 584.76M. Thu nhập ròng increased tính đến 79.55% đến -21.01M. Tài sản ròng decreased tính đến 9.03% đến 181.59M và EPS increased từ -0.80 đến -0.16.
TOM2.NV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
84.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
-28.54%
Biên Hoạt động
-2.87%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-41.64%