Stocks-TRGP-Targa Resources Corp

TRGP Targa Resources Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Targa Resources Corp increased tính đến 23.48% và có tổng là 20.93B. Thu nhập ròng increased tính đến 262.81% đến 1.53B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến 3.96.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư