Stocks-TSCO-Tractor Supply Co

TSCO Tractor Supply Co

215.36 -0.52 (-0.24%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Tractor Supply Co increased tính đến 11.57% và có tổng là 14.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 9.19% đến 1.09B. Tài sản ròng increased tính đến 2.11% đến 2.04B và EPS increased từ 8.61 đến 9.71.
TSCO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.74%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.20%
Biên Hoạt động
9.95%
Lợi nhuận trên Đầu tư
18.35%