Stocks-TSLA-Tesla Motors, Inc.

TSLA Tesla Motors, Inc.

185.10 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Tesla Motors, Inc. increased tính đến 18.80% và có tổng là 96.77B. Thu nhập ròng increased tính đến 18.71% đến 14.97B. Tài sản ròng increased tính đến 38.59% đến 63.61B và EPS increased từ 3.62 đến 4.31.
TSLA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.97%
Biên Hoạt động
9.19%
Lợi nhuận trên Đầu tư
12.02%