Stocks-TV-Grupo Televisa, S.A.B.-ADR

TV Grupo Televisa, S.A.B.-ADR

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Grupo Televisa, S.A.B.-ADR decreased tính đến 26.44% và có tổng là 3.75B. Thu nhập ròng decreased tính đến 288.43% đến -610.92M. Tài sản ròng increased tính đến 56.11% đến 7.31B và EPS decreased từ 0.57 đến -1.33.
TV- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
33.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
-3.17%
Biên Hoạt động
4.67%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-0.85%