Stocks-UAL-United Airlines Holdings Inc

UAL United Airlines Holdings Inc

41.23 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của United Airlines Holdings Inc increased tính đến 19.49% và có tổng là 53.72B. Thu nhập ròng increased tính đến 255.22% đến 2.62B. Tài sản ròng increased tính đến 45.75% đến 9.92B và EPS increased từ 2.23 đến 7.89.
UAL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
13.29%
Biên Lợi nhuận Ròng
-8.11%
Biên Hoạt động
9.61%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-1.10%