Stocks-UHS-Universal Health Services Inc

UHS Universal Health Services Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Universal Health Services Inc increased tính đến 5.99% và có tổng là 13.40B. Thu nhập ròng decreased tính đến 33.42% đến 656.23M. Tài sản ròng decreased tính đến 3.68% đến 5.97B và EPS decreased từ 11.82 đến 9.14.
UHS- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
7.88%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.04%
Biên Hoạt động
7.88%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.30%