Stocks-UNIT-Uniti Group Inc

UNIT Uniti Group Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Uniti Group Inc increased tính đến 2.57% và có tổng là 1.13B. Thu nhập ròng decreased tính đến 135.57% đến -43.99M. Tài sản ròng decreased tính đến 7.45% đến -2.27B và EPS decreased từ 0.51 đến -0.04.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư