Stocks-UONE-Urban One Inc

UONE Urban One Inc

5.25 -0.14 (-2.60%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Urban One Inc increased tính đến 17.30% và có tổng là 441.46M. Thu nhập ròng increased tính đến 719.07% đến 40.67M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.18 đến N/A.
UONE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
71.36%
Biên Lợi nhuận Ròng
9.51%
Biên Hoạt động
28.85%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.97%