Stocks-UPST-Upstart Holdings Inc

UPST Upstart Holdings Inc

30.31 0.05 (0.18%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Upstart Holdings Inc decreased tính đến 0.72% và có tổng là 842.44M. Thu nhập ròng decreased tính đến 180.23% đến -108.67M. Tài sản ròng decreased tính đến 16.68% đến 672.44M và EPS decreased từ 1.43 đến -1.31.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư