ETF-USL-United States 12 Month Oil Fund LP

USL United States 12 Month Oil Fund LP

33.11 0.44 (1.35%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó 32.67
Trong Ngày 32.34 - 33.19
Trong 52 Tuần 29.62 - 45.36
Lợi nhuận trong 1 năm -13.94%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa