Stocks-UTDI.DE-United Internet

UTDI.DE United Internet

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của United Internet increased tính đến 4.76% và có tổng là 5.92B. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 2.22 đến N/A.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư