Stocks-UTG.L-UNITE Group PLC

UTG.L UNITE Group PLC

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của UNITE Group PLC decreased tính đến 2.85% và có tổng là 259.30M. Thu nhập ròng increased tính đến 3.45% đến 356.40M. Tài sản ròng increased tính đến 7.43% đến 3.82B và EPS increased từ 0.86 đến 0.89.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư