Stocks-UTHR-United Therapeutics Corp

UTHR United Therapeutics Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của United Therapeutics Corp increased tính đến 14.88% và có tổng là 1.94B. Thu nhập ròng increased tính đến 52.86% đến 727.30M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến 15.00.
UTHR- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
88.87%
Biên Lợi nhuận Ròng
23.32%
Biên Hoạt động
49.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.04%