Stocks-UWMC-UWM Holdings Corporation

UWMC UWM Holdings Corporation

5.62 -0.03 (-0.50%)
Thị trường mởGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của UWM Holdings Corporation decreased tính đến 41.27% và có tổng là 2.09B. Thu nhập ròng decreased tính đến 40.59% đến 931.86M. Tài sản ròng increased tính đến 0.02% đến 3.17B và EPS decreased từ 0.66 đến 0.45.
UWMC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
86.71%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.19%
Biên Hoạt động
19.05%
Lợi nhuận trên Đầu tư
69.60%