Stocks-VISL-Vislink Technologies Inc

VISL Vislink Technologies Inc

4.45 -0.10 (-2.20%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Vislink Technologies Inc decreased tính đến 16.17% và có tổng là 28.40M. Thu nhập ròng increased tính đến 17.40% đến -13.54M. Tài sản ròng decreased tính đến 22.92% đến 43.65M và EPS increased từ -0.38 đến -0.29.
VISL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
41.35%
Biên Lợi nhuận Ròng
-54.81%
Biên Hoạt động
-52.77%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-94.59%