Stocks-VLA.PA-Valneva SE

VLA.PA Valneva SE

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Valneva SE increased tính đến 3.79% và có tổng là 361.30M. Thu nhập ròng decreased tính đến NaN đến N/A. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ N/A đến N/A.
VLA.PA- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.09%
Biên Lợi nhuận Ròng
-30.13%
Biên Hoạt động
-60.60%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-26.86%