Stocks-VNA.DE-Vonovia SE

VNA.DE Vonovia SE

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Vonovia SE increased tính đến 15.30% và có tổng là 6.26B. Thu nhập ròng decreased tính đến 123.97% đến -669.40M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 4.22 đến -0.84.
VNA.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
48.31%
Biên Lợi nhuận Ròng
36.00%
Biên Hoạt động
26.64%
Lợi nhuận trên Đầu tư
2.95%