Stocks-VOD-Vodafone Group plc-ADR

VOD Vodafone Group plc-ADR

11.01 -0.05 (-0.42%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2022: Doanh thu của Vodafone Group plc-ADR increased tính đến 3.70% và có tổng là 52.94B. Thu nhập ròng increased tính đến 387.93% đến 3.05B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.04 đến N/A.
VOD- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
32.54%
Biên Lợi nhuận Ròng
0.40%
Biên Hoạt động
12.13%
Lợi nhuận trên Đầu tư
0.26%