Stocks-VTEX-VTEX

VTEX VTEX

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của VTEX increased tính đến 25.32% và có tổng là 157.62M. Thu nhập ròng increased tính đến 13.38% đến -52.42M. Tài sản ròng decreased tính đến 16.05% đến 274.68M và EPS increased từ -0.32 đến 0.00.
VTEX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
65.26%
Biên Lợi nhuận Ròng
-22.45%
Biên Hoạt động
-11.58%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-11.39%