Stocks-VUZI-Vuzix Corp

VUZI Vuzix Corp

3.87 -0.13 (-3.25%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/12/2022, doanh thu của Vuzix Corp decreased tính đến 15.42% và có tổng là 2.90M. Thu nhập ròng decreased tính đến 13.53% đến -10.76M. Tài sản ròng decreased tính đến 7.07% đến 116.73M và EPS decreased từ -0.15 đến -0.17.
VUZI- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
-2.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
-294.66%
Biên Hoạt động
-355.69%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-54.71%