Stocks-WAB-Wabtec Corp

WAB Wabtec Corp

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của Wabtec Corp increased tính đến 6.90% và có tổng là 8.36B. Thu nhập ròng increased tính đến 13.45% đến 641.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 0.90% đến 10.15B và EPS increased từ 2.96 đến 3.46.
WAB- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.38%
Biên Lợi nhuận Ròng
6.03%
Biên Hoạt động
13.40%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.37%