Stocks-WCC-WESCO International Inc

WCC WESCO International Inc

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022: Doanh thu của WESCO International Inc increased tính đến 17.58% và có tổng là 21.42B. Thu nhập ròng increased tính đến 84.85% đến 862.12M. Tài sản ròng increased tính đến 17.83% đến 4.45B và EPS increased từ 7.84 đến 15.33.
WCC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
20.97%
Biên Lợi nhuận Ròng
2.52%
Biên Hoạt động
6.89%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.21%