Stocks-WEC-WEC Energy Group

WEC WEC Energy Group

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của WEC Energy Group decreased tính đến 7.34% và có tổng là 8.89B. Thu nhập ròng decreased tính đến 5.53% đến 1.33B. Tài sản ròng increased tính đến 3.92% đến 12.07B và EPS decreased từ 4.45 đến 4.22.
WEC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
32.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
15.39%
Biên Hoạt động
23.17%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.25%