Stocks-WFC-Wells Fargo & Co

WFC Wells Fargo & Co

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023: Doanh thu của Wells Fargo & Co decreased tính đến NaN và có tổng là N/A. Thu nhập ròng increased tính đến 47.72% đến 19.03B. Tài sản ròng increased tính đến 3.06% đến 187.44B và EPS increased từ 3.14 đến 4.83.
WFC- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
16.28%
Biên Hoạt động
18.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.23%