Stocks-WIZZ.L-Wizz Air Holdings Plc

WIZZ.L Wizz Air Holdings Plc

0 0 (0%)
Giao dịch

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2023: Doanh thu của Wizz Air Holdings Plc increased tính đến 138.03% và có tổng là 3.37B. Thu nhập ròng increased tính đến 15.35% đến -462.44M. Tài sản ròng decreased tính đến 241.02% đến -314.48M và EPS increased từ -5.38 đến -4.38.
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
Biên Lợi nhuận Ròng
Biên Hoạt động
Lợi nhuận trên Đầu tư